תקנון אתר האינטרנט אס"א סטור

כללי

ברוכים הבאים לאתר אס"א טכניון (להלן: "האתר") המופעל על ידי אגודת ספורט אס"א טכניון (להלן: "אס"א"). האתר מציע מוצרים שונים אשר יימכרו על ידי אס"א ו/או ספקים חיצוניים (להלן: "הספקים"). השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. כל משתמש באתר מביע את הסכמתו, בעצם השימוש באתר, כי הוא מכיר את תנאי השימוש באתר ואת הכללים החלים על השימוש בו ומסכים להם. לאור האמור, מתבקש המשתמש באתר לקרוא בקפידה את תנאי השימוש. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

השימוש באתר

רשאי לקנות באתר כל אדם או תאגיד רשום בישראל המחזיק כרטיס אשראי בתוקף אשר הונפק כדין, או חשבון PayPal חוקי. השימוש באתר מותנה ברישום מוקדם והזנת פרטים כגון שם משתמש וסיסמא , לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא , יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון וכד '. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה". בדף המכירה יצויין על ידי מי המוצר ו/או השירות מסופק, שם המוצר או השירות המוצע למכירה, אופן קבלת המוצר לרבות זמן אספקה במידה והאספקה אינה ע"י איסוף עצמי, המחיר של המוצר או השירות המוצע למכירה.

הזמנת מוצרים ותשלום

הזמנת המוצרים באמצעות האתר תעשה בדרך של יצירת סל קניות אליו מצטברים כל המוצרים שרכשת באתר. קבלת הזמנה באתר תבוצע רק לאחר סיום הרכישות באתר, אישור ההזמנה הסופית ותשלום. מועד קבלת ההזמנה יחשב כמועד שנרשם במחשבי אס"א. כל עוד לא אושרה ההזמנה הסופית, הנך רשאי/ת לחזור בך ולבטל את ההזמנה. תשלום – באמצעות כרטיס אשראי או חשבון PayPal  בלבד. לאחר אישור העסקה, המכירה תירשם במחשבי האתר וניתן יהיה לראות את פרטי העיסקה בכרטיס לקוח באתר.

אספקת המוצרים

ליד כל מוצר יצויין אופן קבלת המוצר. ליד מוצרים שאופן הספקתם הינו במשלוח יצוינו דמי המשלוח ומועד האספקה, בכפוף לעיכובים עקב גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת אס"א או הספק האחראי על ביצוע האספקה. זמן האספקה מתייחס לימי עסקים בלבד (חמישה ימי עבודה בשבוע, לא כולל ימי שישי שבת, חגים ומועדים). אספקת המוצר תבוצע כפי שהוא ("AS IS "). במידה ונדרשת הרכבה של המוצר, תתווסף למחיר המוצר גם עלות הרכבה.

החזרות וביטולים

כל הרוכש מוצר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

להלן בקצרה תנאי הביטול (תנאי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים):

– ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשרה ימים מיום קבלת המוצר

– ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני

– תוצאות הביטול עקב פגם

במקרה של ביטול עקב פגם יחזיר הספק בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה דמי ביטול כלשהם; אם קיבלתם את המוצר, יש להחזירו לספק במקום בו נמסר הנכס באריזתו המקורית בלבד.

– תוצאות הביטול שלא עקב פגם

במקרה של ביטול שלא עקב פגם, יחזיר הספק בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. יובהר ויודגש, כי דמי הביטול יכול שיגבו על ידי הספקים או על ידי אס"א.

מובהר בזאת כי, הן במקרה של ביטול עקב פגם והן במקרה של ביטול שלא עקב פגם, מותנית החזרת התשלום בהחזרת המוצר לספק במקום עסקו, באריזתו המקורית, על חשבונכם.

מובהר בזאת כי לאחר הביטול השבת התמורה תבוצע על ידי זיכוי כרטיס האשראי במועד חיוב הבא. לא יבוצע החזר במזומן.

חשוב לציין כי תחויבו בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבלתם את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהספק לחברת השילוח.

יובהר ויודגש, כי ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לחנות באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

דעו: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה, אלא באישור מראש.

האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן .

תוכן האתר

התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד. עשויים להימצא באתר, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ואס"א לא תישא בכל אחריות בגינם ו/או בקשר עימם. כל הנתונים והמידע המופיעים באתר לגבי מלאי המוצרים מתעדכנים מעת לעת ונכונים למועד העלאת הנתונים לאתר. יתכן והנתונים ומצב המלאי בפועל יהיו שונים מאלו אשר מופיעים באתר בכל מועד נתון. למען הסר ספק, אס"א לא תישא בכל אחריות לטעויות הדפסה, תיאור מוצרים, מחיר, תנאי תשלום, תמונות וכל מידע אחר לגבי המוצרים. מובהר כי לאס"א שמור שיקול דעתי בלעדי להציע חלק מהמוצרים לסטודנטים בלבד.

מחירים

המחיר הסופי שיגבה עבור מוצר המוצג באתר, הנו המחיר כולל מע"מ. מחיר המוצרים אינו כולל דמי משלוח.

זכויות קניין רוחני

כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגרפיים, התמונות, סרטוני הוידיאו, העיצובים, הטקסטים, המפרטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו ("תכולת האתר"), הינם בבעלותה הבלעדית של אס"א ולא יעשה בהם כל שימוש אלא באישור אס"א בלבד.

הגבלת שימוש

אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, כולם או חלקם, אלא בכפוף לתנאי השימוש או אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי אס"א. אין לעשות באתר ו/או בתכולת האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקית. שימוש, במישרין או בעקיפין במידע הקיים במאגרי הנתונים של האתר הינו אסור בתכלית האיסור.

הגבלת אחריות

האתר מוצע ומוצג כפי שהוא ("AS IS "), בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצידה של אס"א. אין בפרסום המידע או התמונות באתר כדי להטיל אחריות או חבות כלשהי על אס"א או מי מטעמה בקשר למוצרים, טיבם או התאמתם לצרכי המשתמש או לתיאורם באתר. האחריות לבדוק את התאמת המוצרים לצרכי המשתמש חלה על המשתמש בלבד. כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי המוצרים , טיבם ואיכותם נמסרו ע"י הספקים ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים. אס"א תהא אחראית על מוצרים שנמכרים על ידי אס"א בלבד.

באתר יוצג בפני המשתמשים מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה מאס"א ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה יהא מצדדים שלישיים, אס"א אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור, לפיכך לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי אס"א בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר ואשר מקורו מצדדים שלישיים.

אס"א תפעל על מנת לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, אס"א אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, נזקים, קלקולים או תקלות ובכלל זה תקלות בחומרה, בתוכנה או בתקשורת.

אס"א נוקטת אמצעים לאבטחת המידע המצוי באתר, אולם מאחר שמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות אס"א להבטיח כי תצליח למנוע חדירות למחשביה ומערכותיה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר.

למשתמשים לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלפי אס"א אם על אף אמצעי האבטחה שנוקטת אס"א יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר או להשתמש בו שימוש שאינו מורשה.

ככל שיש באתר קישורים לאתרים שאינם מופעלים על ידי אס"א לא תישא אס"א בכל אחריות או חבות בכל הקשור לאותם אתרים, תכניהם, המידע המוצג בהם וכל כיוצא באלה ואס"א לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים אליהם יגיע המשתמש דרך האתר.

בכל מקרה שאס"א לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה ו/או לספק את המוצרים או בכל מקרה של שיבושים אחרים כגון בעיות מלאי, חוסר, אספקה וכיוב', או בעיות מחמת כוח עליון ו/או הנובעות מגורמים או אירועים שאינם בשליטתה שלאס"א, אזי, למעט הזכות לביטול הרכישה, תוך זיכוי חשבונך בסכום החיוב (במידה וחויב), לא תישא אס"א בכל אחריות כלפיך.

פרטיות וסודיות המידע

המידע הנמסר על ידך באתר נועד לשימוש בלעדי של אס"א ולצורך השימוש באתר, וישמר במסגרת מאגר מידע על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981. הסכמתך לתנאי השימוש מהווה הסכמה להכללת המידע במאגר כאמור. אס"א מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, כדי לשמור על ולסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המידע שנמסר על ידך, אך עם זאת, אין בידיה לשלול שיבושים באופן מוחלט והיא לא תישא בכל אחריות עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים שיגרמו כאמור.

הפסקת פעילות האתר ושינויים בו

אס"א רשאית, בכל עת, להחליט על הפסקה קבועה או זמנית של פעילות האתר, חידוש הפעלתו והפסקה חוזרת של פעילותו, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אס"א רשאית לשנות, מעת לעת, תנאי שימוש אלה, בלא להודיע על כך מראש. תנאי השימוש החדשים יפורסמו באתר וייכנסו לתוקף לאחר פרסומם כאמור.

דין ושיפוט

הדין החל על השימוש באתר ועל תנאי שימוש אלו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה, במדינת ישראל.