הנחיות להשלמת שיעור


השלמת שיעור תאושר ע"י מדריך הקורס וזאת עקב העדרות מוצדקת ומוכחת כגון: מחלה,  פציעה, בחינה,  סיור פקולטי וכד'. על חיסורים הידועים מראש יש להודיע למאמן ולהציג אישורים מתאימים.  אי השלמת שיעור במועד תפחית מהציון הסופי חמש נק' עבור כל חיסור שלא הושלם. שירות מילואים אינו נחשב כחיסור !

  1. יש להשלים כל חיסור מלבד חיסור בשל מילואים תוך שבועיים ממועד החיסור.
  2. ניתן להשלים עד 3 שיעורים בסמסטר מתוך רשימת ההשלמה. במקרים יוצאי דופן ניתן לפנות למחלקה ללימודים הומניסטים.
  3. השלמת שיעור אפשרית רק בקורסים הרשומים מטה .חובה להגיע להשלמת שיעור עם טופס השלמת שיעור מהמורה במקצוע במילוי כל הפרטים הנדרשים ,תלבושת ספורט מלאה ומגבת.
  4. אין להשלים יותר משיעור בשבוע ולא באותו יום.
  5. בשבוע האחרון אין השלמות ,חוץ מאשר לסטודנט שהחסיר עד שבועיים לפני כן.

קורסים המיועדים להשלמת שיעור

שיעורי השלמה לנשים סמסטר א תשפ"א


שיעורי השלמה לגברים